Algemene voorwaarden (AGB)

Groep 3082

§ 1 Geldigheid

 1. Voor onze (medeco cleantec GmbH, Georg-Aicher-Str. 1, 83026 Rosenheim) leveringen en diensten aan ondernemers in de zin van § 14 BGB (hierna te noemen 'klant/klanten') gelden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden (hierna ook te noemen 'AV'); tegenstrijdige voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de klant die afwijken van onze AV, erkennen wij alleen voor zover wij daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd. Ze hebben ook geen effect als we er in individuele gevallen geen bezwaar tegen hebben gemaakt.
 2. Deze AV zijn niet van toepassing op consumenten in de zin van § 13 BGB.

 

 

§ 2 Aanbod en sluiting van het contract

 1. De aanbiedingen van de verkoper zijn onder voorbehoud. De presentatie van en reclame voor artikelen in onze online shop vormen een niet-bindende uitnodiging aan de klant om goederen bij ons te bestellen. - Door de Verkoper verstrekte informatie over het voorwerp van de levering of dienst (bijv. gewichten, afmetingen, gebruikswaarden, belastbaarheid, toleranties en technische gegevens) alsmede afbeeldingen daarvan (bijv. tekeningen en illustraties) gelden slechts bij benadering, tenzij de bruikbaarheid voor het contractueel beoogde doel een exacte conformiteit vereist. Het zijn geen gegarandeerde kenmerken, maar beschrijvingen of karakteriseringen van de levering of dienst. Afwijkingen die gebruikelijk zijn in de handel en afwijkingen die het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of die technische verbeteringen vertegenwoordigen, evenals de vervanging van onderdelen door gelijkwaardige onderdelen, zijn toegestaan op voorwaarde dat ze geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid voor het contractueel beoogde doel.
 2. Het contract wordt gesloten onder voorbehoud van correcte en tijdige levering door de klant. Dit geldt in het geval dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering. In het geval van onjuiste of ontijdige zelflevering zal de verkoper de koper onmiddellijk op de hoogte stellen.

 

 

§ 3 Levering

 1. De bestelde goederen worden gratis geleverd voor porto en verpakking. Als de goederen onder rembours worden verzonden, draagt de koper de extra kosten voor rembourskosten.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bepalen wij naar eigen goeddunken de juiste wijze van verzending en het transportbedrijf.
 3. Als de goederen worden verzonden in overeenstemming met de afspraken met de klant zonder dat wij extra installatie- of montagewerkzaamheden of iets dergelijks hebben uitgevoerd, zijn wij alleen aansprakelijk voor de tijdige en juiste levering van de goederen aan het transportbedrijf en zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door het transportbedrijf.

 

 

§ 4 Prijzen en betaling

 1. De verkoper garandeert de overeengekomen prijs bij het afsluiten van het contract voor een periode van zes maanden. Als de overeengekomen prijzen gebaseerd zijn op de catalogusprijzen van de verkoper en de levering meer dan zes maanden na het sluiten van het contract moet plaatsvinden, zijn de op het moment van levering geldende catalogusprijzen van de verkoper van toepassing. In dit geval heeft de koper het recht om van het contract af te zien als de verkoopprijs die geldt op de leveringsdatum meer is gestegen dan de index van de kosten van levensonderhoud ten opzichte van de overeengekomen verkoopprijs. De annulering moet binnen twee weken na verzending van de prijsverhogingsaanvraag (poststempel) aan de verkoper worden gemeld. De aankoopprijs is verschuldigd en betaalbaar binnen 14 dagen na facturering en levering of aanvaarding van de goederen.
 2. De klant is in verzuim na het verstrijken van de bovengenoemde betalingstermijn. Gedurende de verzuimperiode wordt rente berekend over de koopprijs tegen de geldende wettelijke verzuimrente. We behouden ons het recht voor om verdere claims in te dienen voor schade veroorzaakt door vertraging. Onze aanspraak op commerciële looptijdrente (§ 353 HGB) tegen handelaren blijft onaangetast.
 3. De klant heeft alleen recht op verrekening of retentierechten voor zover zijn vordering rechtsgeldig is vastgesteld of onbetwist is. In het geval van gebreken in de levering blijven de tegenrechten van de klant onaangetast, in het bijzonder in overeenstemming met de § 6. para. 3 zin 2 van deze AV blijft onaangetast.
 4. Als na het afsluiten van het contract blijkt (bijv. door een aanvraag tot het openen van een insolventieprocedure) dat onze aanspraak op de koopprijs in gevaar komt door het onvermogen van de klant om te betalen, hebben wij het recht om de nakoming volgens de wettelijke bepalingen te weigeren en ons - eventueel na het stellen van een termijn - terug te trekken uit het contract (§ 321 BGB).

 

De volgende opmerkingen moeten worden gemaakt onder "§ 3 Levering" om een gestandaardiseerde paragraaf over levering enz. te vormen:

Door de verkoper toegezegde termijnen en data voor leveringen en diensten gelden altijd slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk een vaste termijn of een vaste datum is toegezegd of overeengekomen.

Oorlog, stakingen, lock-outs, tekorten aan grondstoffen en energie, verkeers- en onvermijdelijke bedrijfsstoringen, bevelen van hogere overheden - ook voor zover deze de uitvoering van de betreffende transactie voor de nabije toekomst onrendabel maken - evenals alle andere gevallen van overmacht, ook bij onze leveranciers, ontslaan ons van de verplichting om te leveren voor de duur van de storing en voor de omvang van de gevolgen ervan. Dergelijke gebeurtenissen geven ons het recht om ons geheel of gedeeltelijk terug te trekken uit het contract zonder dat de klant recht heeft op schadevergoeding.

 

 

§ 5 Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde goederen blijven ons eigendom (goederen onder eigendomsvoorbehoud) totdat aan alle vorderingen die voortvloeien uit de rechtsbetrekking waarop de levering is gebaseerd, is voldaan, ongeacht de rechtsgrond.
 2. De vorderingen van de klant uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen worden hierbij aan ons overgedragen. Ze dienen in dezelfde mate als zekerheid als de gereserveerde goederen. De klant heeft alleen het recht en de bevoegdheid om de goederen door te verkopen als gewaarborgd is dat de aanspraken waarop hij dientengevolge aanspraak kan maken, aan ons worden overgedragen.
 3. Als de voorbehoudsgoederen door de klant samen met andere, niet door ons geleverde goederen tegen een totaalprijs worden verkocht, wordt de vordering uit de verkoop toegewezen ter hoogte van de factuurwaarde van onze verkochte voorbehoudsgoederen.
 4. De klant is gemachtigd om de aan ons overgedragen vorderingen te innen tot onze herroeping. We hebben het recht op annulering als de klant zijn betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met ons niet naar behoren nakomt. Als aan de voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrecht is voldaan, moet de klant ons op ons verzoek onmiddellijk op de hoogte stellen van de overgedragen vorderingen en hun debiteuren, alle informatie verstrekken die nodig is voor het innen van de vorderingen, de relevante documenten aan ons overhandigen en de debiteur op de hoogte stellen van de overdracht. We zijn ook gemachtigd om de debiteur zelf op de hoogte te brengen van de overdracht.
 5. Als de waarde van de voor ons bestaande zekerheden de gedekte vorderingen in totaal met meer dan tien (10) procent - in het geval van een realisatierisico met meer dan vijftig (50) procent - overschrijdt, zijn wij verplicht om op verzoek van de klant zekerheden van onze keuze vrij te geven.
 6. Als we het eigendomsvoorbehoud laten gelden, wordt dit alleen beschouwd als een annulering van het contract als we dit uitdrukkelijk schriftelijk verklaren. Het recht van de klant om de voorbehouden goederen te bezitten, vervalt als hij zijn verplichtingen uit hoofde van dit contract niet nakomt.

 

 

§ 6 Garantie, materiële gebreken

 1. Garantieclaims van de klant in geval van defecten worden geregeld door de wettelijke bepalingen binnen de wettelijke termijnen, tenzij er afwijkingen ontstaan door de volgende bepalingen.
 2. Als het geleverde artikel defect is, kunnen we in eerste instantie kiezen of we nakoming achteraf leveren door het defect te verhelpen (verbetering achteraf) of door een artikel zonder defect te leveren (vervangende levering). Ons recht om nakoming achteraf onder de wettelijke voorwaarden te weigeren, blijft onaangetast.
 3. Wij hebben het recht om de verschuldigde nakoming afhankelijk te maken van de betaling van de verschuldigde koopprijs door de klant. De klant heeft echter het recht om een redelijk deel van de aankoopprijs in te houden in verhouding tot het defect.
 4. De klant moet ons de tijd en gelegenheid geven die nodig zijn voor de nakoming achteraf, in het bijzonder om de afgekeurde goederen ter controle te overhandigen.
 5. Wij dragen de kosten die nodig zijn voor de inspectie en daaropvolgende uitvoering, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, als er daadwerkelijk sprake is van een defect. Anders kunnen we van de klant een vergoeding eisen voor de kosten die het gevolg zijn van het ongerechtvaardigde verzoek om het gebrek te verhelpen (in het bijzonder inspectie- en transportkosten), tenzij het gebrek niet herkenbaar was voor de klant.
 6. Bij aankoop van nieuwe leveringsvoorwerpen vervallen de garantieclaims van de klant voor gebreken één jaar na ontvangst van de leveringsvoorwerpen.
 7. Garantieclaims van de klant zijn uitgesloten voor de aankoop van gebruikte leveringsartikelen.
 8. De verjaringstermijn van één jaar of de uitsluiting van garantie is niet van toepassing als de verplichting tot schadevergoeding gebaseerd is op lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid door een defect waarvoor wij verantwoordelijk zijn als gevolg van opzettelijk gedrag of grove nalatigheid, inclusief die van onze plaatsvervangende agenten. Desondanks zijn wij aansprakelijk volgens de Wet Productaansprakelijkheid.
 9. De garantie vervalt als de klant de geleverde artikelen zonder onze toestemming wijzigt, door derden laat wijzigen of onjuist gebruikt en dit het verhelpen van het gebrek onmogelijk of onredelijk moeilijk maakt. In elk geval draagt de klant de extra kosten voor het verhelpen van het defect dat het gevolg is van de wijziging.
 10. De klant is verplicht om het geleverde bij aflevering te controleren op eventuele gebreken en deze onmiddellijk schriftelijk aan ons te melden. De relevante bepalingen en wettelijke gevolgen van het HGB zijn dienovereenkomstig van toepassing.
 11. Als een melding van gebreken onterecht blijkt te zijn, moet de klant ons alle kosten vergoeden die wij als gevolg hiervan hebben gemaakt.

 

 

§ 7 Aansprakelijkheid voor schade door schuld

 1. Onze aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de rechtsgrond, in het bijzonder als gevolg van onmogelijkheid, vertraging, gebrekkige of onjuiste levering, contractbreuk, niet-nakoming van verplichtingen tijdens contractonderhandelingen en onbevoegd handelen, is beperkt in overeenstemming met deze § 7, voor zover er in elk geval sprake is van schuld.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk in geval van eenvoudige nalatigheid voor zover dit geen schending van wezenlijke contractuele verplichtingen inhoudt. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die de contractpartijen het recht verlenen dat het contract volgens zijn inhoud en doel moet verlenen, in het bijzonder die verplichtingen waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen.
 3. Voor zover wij op grond van paragraaf. 2. aansprakelijk zijn voor schade ten gronde, is deze aansprakelijkheid beperkt tot schade die wij bij het sluiten van de overeenkomst als mogelijk gevolg van een schending van de overeenkomst voorzagen of die wij hadden moeten voorzien als wij de nodige zorgvuldigheid hadden betracht. Indirecte schade en gevolgschade als gevolg van gebreken in de geleverde goederen komen alleen in aanmerking voor vergoeding als dergelijke schade typisch te verwachten is wanneer de goederen worden gebruikt zoals bedoeld.
 4. De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden in dezelfde mate ten gunste van onze uitvoerende organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en andere plaatsvervangende agenten.
 5. Voor zover wij technische informatie verstrekken of als adviseur optreden en deze informatie of dit advies niet uitdrukkelijk deel uitmaakt van de contractueel overeengekomen omvang van de door ons verschuldigde diensten, gebeurt dit kosteloos en met uitsluiting van elke aansprakelijkheid.
 6. De aansprakelijkheidsbeperkingen in deze § 7. zijn niet van toepassing met betrekking tot onze aansprakelijkheid voor (i) opzettelijk en grof nalatig gedrag, (ii) gegarandeerde kenmerken, (iii) letsel aan leven, ledematen of gezondheid, of (iv) onder de productaansprakelijkheidswet.
 7. Als de verkoper het recht heeft om schadevergoeding te eisen voor niet-nakoming omdat de koper weigert de goederen in ontvangst te nemen of in gebreke blijft met de betaling, moet de koper 20% van de overeengekomen aankoopprijs betalen als schadevergoeding.

 

 

§ 8 Overige

 1. Het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing; de toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is uitgesloten.
 2. Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, is onze plaats van vestiging de plaats van uitvoering.
 3. Als in deze algemene voorwaarden een "schriftelijke" overdracht wordt vereist, kan hieraan worden voldaan in elektronische vorm (artikel 126a BGB) of in tekstvorm (artikel 126b BGB), waarbij de verzender verantwoordelijk is voor het leveren van een bewijs van ontvangst.
 4. Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is Rosenheim de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit de contractuele relatie. Hetzelfde geldt als de klant in het buitenland woont.
 5. Het bedrijf is gemachtigd om vorderingen van klanten gevestigd in Duitsland en EU-landen over te dragen aan abcfinance GmbH, Kamekestr. 2-8, 50672 Keulen, Duitsland. De koper wordt bij het afsluiten van het contract geïnformeerd of de vordering wordt overgedragen. In deze gevallen kunnen betalingen met schuldkwijtscheldend effect alleen worden gedaan aan abcfinance GmbH. De koper wordt geïnformeerd over zijn bankgegevens wanneer het contract wordt afgesloten.

 

logo (1)

Kruizinga Cleantec
Agaat 13
2691 SL ‘s-Gravenzande

Tel.: +31 6 14713201
E-Mail: [email protected]
naar het contactformulier

Certificeringen

 

© 2024 - medeco cleantec GmbH

Google-Beoordeling
5.0
Gebaseerd op 20 recensies
×
js_loader
Scroll naar boven